Privacy verklaring

Algemeen

In deze privacyverklaring informeert De stichting Sileo (verder Sileo genoemd) over de wijze waarop zij persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden zij persoonsgegevens verwerkt, wat uw rechten zijn (als Sileo persoonsgegevens van u verwerkt) en andere informatie die te maken heeft met de wijze waarop Sileo omgaat met persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een natuurlijke persoon zeggen. Bijvoorbeeld naam, e-mailadres, geboortedatum, foto’s e.d. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een natuurlijke persoon herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens.

Stichting Sileo is gericht op een juiste en zorgvuldige wijze van verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van donateurs en deelnemers. Zij verwerkt hun persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Sileo is verantwoordelijke in de zin van de AVG.

Wilt u hierover contact opnemen met Sileo, gebruik dan de contactgegevens op de contactpagina.

Welke persoonsgegevens verzamelt Sileo en wat wordt er mee gedaan?

Sileo verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn donateurs, deelnemers en vrijwilligers. Sileo verzamelt alleen persoonsgegevens uit uw eigen aanmelding of registratie.

De categorieën persoonsgegevens die Sileo verwerkt zijn:

  • Persoonlijke gegevens (naam, geslacht, (e-mail)adres, telefoonnummer, geboortedatum)
  • Financiële gegevens (IBAN, betaalgegevens)

Sileo verzamelt en verwerkt alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt.

Deze doeleinden zijn: het beheren van een financiële administratie welke is gericht op het ontvangen van donaties en het administreren en beheren van projecten.

De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Zo moeten bepaalde persoonsgegevens (zoals naam en adres van donateurs en andere giftgevers) op grond van wettelijke voorschriften verplicht zeven jaar worden bewaard. Nadat uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze verwijderd.

Hoe gaat SIleo om met beveiliging en vertrouwelijkheid?

Wij zijn ons ervan bewust dat persoonsgegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar vertrouwelijk mee om dienen te gaan. Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor gebruik binnen Sileo of voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

Sileo heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Wie kan er bij uw persoonsgegevens?

Binnen Sileo worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt door de penningmeester van Sileo. Deze is geïnstrueerd over een zorgvuldige wijze van omgaan met persoonsgegevens.

Bij elk proces van verwerking van persoonsgegevens komt menselijk handelen te pas. Sileo maakt geen gebruik van automatisch verwerkte gegevens op basis van profilering of van enig andere manier van geautomatiseerde besluitvorming.

Uitwisseling van persoonsgegevens met externe partijen

Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de activiteiten van Sileo en worden dus niet gedeeld met externe organisaties.

Wat zijn uw rechten?

Volgens de AVG heeft u verschillende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens die Sileo verwerkt:

  • het recht van informatie (daar dient deze privacyverklaring voor)
  • het recht van inzage
  • het recht van correctie
  • het recht van verwijdering
  • het recht om toestemming in te trekken

U kunt op elk moment een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens doen, of u kunt uw toestemming intrekken m.b.t. het gebruik van deze gegevens.

Zo’n verzoek kunt u indienen per e-mail: info@stichtingsileoe.nl.

Op de Website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u voorbeeldbrieven voor dergelijke verzoeken.

Houd er rekening mee dat Sileo in sommige gevallen om aanvullende informatie kan vragen om uw identiteit vast te stellen.

Houd er tevens rekening mee dat Sileo in verband met wettelijke verplichtingen (zoals bewaartermijn voor de financiële administratie) niet alle persoonsgegevens stante pede mag verwijderen.

Postadres

Chris Lebeaustraat 4,
1062 DC Amsterdam

info@stichtingsileo.nl
KvK:
IBAN:

Design

Belhabestech (4)